Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

van Staalfederatie Nederland (SFN) per 1 mei 2018

Algemene voorwaarden uitgegeven door Staalfederatie Nederland (SFN),
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 15 maart 2018 onder nummer 40409040.
Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
@Staalfederatie Nederland

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de gebruiker van deze voorwaarden doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover de gebruiker van deze voorwaarden aanbieder dan wel opdrachtnemer is.

1.2     De gebruiker van deze voorwaarden wordt aangeduid als verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als koper. 

1.3     Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen koper en verkoper gesloten overeen komst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1     Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2     Als koper aan verkoper informatie verstrekt, mag verkoper uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3     De in de aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking. 

2.4     Een overeenkomst komt pas tot stand als deze schriftelijk, e-mail daaronder begrepen, door verkoper is bevestigd. Bij verschillen tussen de schriftelijke bevestiging van verkoper en die van koper, is de bevestiging van verkoper bindend.

2.5     Indien verkoper een model of monster heeft getoond of verstrekt aan koper, dan gold dit slechts als wijze van aanduiding. Koper kan daaraan geen rechten ontlenen.

2.6     Koper garandeert dat (i) hij bij de verhandeling van de zaken in welke vorm dan ook (met inbegrip van verkoop, lease, verwerking) zal voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en meer in het bijzonder alle exportcontrole en sanctieregelingen van de EU en VN zal eerbiedigen en (ii) dat de zaken niet direct of indirect bestemd zijn of vermoedelijk bestemd kunnen zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN of EU regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, tenzij door koper daarvoor van een door de VN of EU aangewezen bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen. Koper verplicht zich om deze garantie als kettingbeding op te (laten) nemen in opvolgende overeenkomsten voor de verhandeling van de zaken.

2.7     Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat, gewicht of afwerking leveren geen tekortkoming op. Voor de berekening van de prijs en/of het gewicht van staal en/of roestvrij staal op basis van volume, hanteren wij een soortelijk gewicht van 8,0 kg/dcm3.”

3. E-commerce, marktplaats

Deze algemene voorwaarden gelden voor overeenkomsten die tussen Kloeckner Metals Netherlands en klanten via het e-commerceplatform van Kloeckner Metals Netherlands, bereikbaar via https://shop.kloeckner.nl/, worden gesloten.

Het e-commerceplatform van Kloeckner Metals Netherlands is uitsluitend door geregistreerde klanten te gebruiken. Verkoop aan consumenten is uitgesloten.

Bestellingen van de klant van goederen en diensten die op het e-commerceplatform van Kloeckner Metals Netherlands aangeboden worden, worden beschouwd als een aanbod van de klant om een betreffende overeenkomst met ons te sluiten. Wij zullen de klant onverwijld na ontvangst van het aanbod een elektronische bevestiging sturen over de ontvangst van het aanbod, die geenszins een acceptatie van het aanbod vormt. Het aanbod geldt pas als aangenomen wanneer wij de acceptatie aan de klant kenbaar maken of de bestelde goederen of diensten leveren. Wij zijn niet verplicht het aanbod te accepteren. Bij het sluiten van de overeenkomst slaan wij de tekst op van de overeenkomst die met de klant is gesloten. Wij zijn niet verplicht om de klant toegang te geven tot deze teksten. De taal van de overeenkomst is Nederlands.

Op het e-commerceplatform stellen we bovendien een marktplaats beschikbaar voor partners, waarmee deze in eigen naam en voor eigen rekening goederen en diensten aan klanten kunnen aanbieden. Overeenkomsten worden telkens met de bij de betreffende goederen en diensten op het e-commerceplatform vermelde onderneming (dus met Kloeckner Metals Netherlands of een partner) gesloten. In het kader van de uitwisseling van verklaringen tussen klanten en partners fungeren wij telkens enkel als boodschapper. De klant erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de door partners op het e-commerceplatform beschikbaar gestelde inhoud en informatie, noch voor de door hen aangeboden goederen en diensten of hun acties, en dat er in dit opzicht geen contractuele en/of dienstverleningsrelatie tussen ons en de klant tot stand komt. De partner is in het bijzonder als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomsten, de levering van de goederen en diensten, de facturatie, de inning van de betalingen, de garantie in geval van defecten, terugbetalingen en retourzendingen. Voor de overeenkomst met een partner gelden uitsluitend de algemene voorwaarden die telkens in het kader van het sluiten van een overeenkomst worden aangegeven, en het privacybeleid van de partner. De klant verleent Kloeckner Metals Netherlands en haar onderaannemers het niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare en royaltyvrije recht om gebruik te maken van de informatie en gegevens (inclusief de gegevens in verband met de bestellingen van de klanten) die door de klant in verband met het e-commerceplatform beschikbaar zijn gesteld of zijn doorgegeven, alsook de informatie en gegevens die in het kader van het e-commerceplatform op deze basis worden gegenereerd om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst, voor de werking van het e-commerceplatform, voor gegevensanalyses, in het bijzonder voor marketing- en ondersteuningsdoeleinden, en voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen en officiële verordeningen. Dit houdt in het bijzonder ook het recht in om de verklaringen en gegevens van de klant door te geven aan een partner, voor zover dit noodzakelijk is voor het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst tussen klant en partner. Verdere gegevensbeschermingsvereisten voor het gebruik van persoonsgegevens blijven onaangetast door deze voorschriften.

Artikel 4: Rechten van intellectuele en industriële eigendom

4.1     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt verkoper alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke. 

4.2     De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van verkoper ongeacht of aan koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Koper is aan verkoper per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4.3     Koper moet de aan hem verstrekte informatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door verkoper gestelde termijn, naar keuze van verkoper, retourneren of vernietigen. De verkoper is bevoegd controle uit te voeren op het retourneren of de vernietiging. De koper verplicht zich hieraan kosteloos haar medewerking te verlenen. Bij overtreding van enige verplichting uit deze bepaling is koper aan verkoper een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 5: Geheimhouding

Alle informatie, knowhow en kennis, van welke aard en in welke vorm dan ook, welke door of uit naam van verkoper aan koper worden verstrekt, worden als geheim bestempeld en zullen door koper voor onbepaalde tijd als geheime informatie behandeld worden en niet aan derden bekend gemaakt worden. Tevens zal Koper deze informatie, knowhow en kennis uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst met verkoper, een en ander behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. 

Artikel 6: Adviezen en verstrekte informatie

6.1     Koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van verkoper krijgt. 

6.2     Als koper aan verkoper informatie verstrekt, mag verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

6.3     Koper vrijwaart verkoper voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens koper verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 7: Levertijd / uitvoeringsperiode

7.1     Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is enkel indicatief.

7.2     De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van verkoper, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 

7.3         
    a.    Als er sprake is van andere omstandigheden dan verkoper bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden alsdan niet in de planning van verkoper kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

    b.    Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door verkoper worden de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden alsdan niet in de planning van verkoper kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

7.4     Koper is gehouden alle kosten die verkoper maakt als gevolg van een aan koper toe te rekenen vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 3 van dit artikel te voldoen.

7.5     Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft koper in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

7.6     Indien levering niet binnen de levertijd of uitvoeringsperiode kan plaatsvinden, is verko per gerechtigd tot deelleveringen.

Artikel 8: Risico-overgang

8.1     Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats verkoper, conform Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over zodra verkoper aan koper heeft meegedeeld dat de zaak hem ter beschikking staat.

8.2     Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen koper en verkoper overeenkomen dat verkoper voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op koper. Koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

8.3     Koper dient de zaak onmiddellijk na levering te controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen.

Artikel 9: Prijswijziging

Verkoper mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan koper doorberekenen. 

Artikel 10: Overmacht

10.1   Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens koper na te komen.

10.2   Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van verkoper of door verkoper ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, brand, stroomstoring, telecommunicatiestoornis, terrorisme, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsbeperkingen en cybercriminaliteit.

10.3   Verkoper is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan drie maanden heeft geduurd. Iedere partij kan de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang ontbinden, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 

10.4   Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, is iedere partij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

10.5   Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1   De verplichting tot schadevergoeding van verkoper op grond van welke wettelijke grondslag dan ook is beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering waardoor de schade is veroorzaakt.

11.2   Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

          a.       Gevolgschade en indirecte schade. Hieronder wordt onder meer verstaan stagnatieschade, boetes, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Koper kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;

          b.       opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Koper kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;

          c.       kosten voor demontage en montage;

          d.       schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van verkoper.

11.3   Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens koper aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking door verkoper. 

11.4   Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door verkoper geleverde producten en/of materialen. Koper is gehouden alle door verkoper in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.

11.5   Het bepaalde in dit artikel gaat niet op indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van verkoper.

Artikel 12: Garantie en overige aanspraken

12.1   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat verkoper voor een periode van twaalf maanden na levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

12.2   Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal verkoper de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of koper crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest verkoper voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, dan zal hij dit binnen een redelijke termijn uitvoeren.   

12.3   Onderdelen of materialen die door verkoper worden hersteld of vervangen, moeten door en voor rekening van koper op eerste verzoek van verkoper aan hem worden toegezonden.

12.4   Koper moet verkoper in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.

12.5   Koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van verkoper heeft voldaan.

12.6   a.       Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:

                   -        normale slijtage;

                   -        onoordeelkundig gebruik;

                   -        niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

                   -        installatie, montage, wijziging of reparatie door koper of door derden;

                   -        gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door koper;

                   -        gebreken aan of ongeschiktheid van door koper gebruikte materialen of hulpmiddelen.

          b.       Geen garantie wordt gegeven op:

                   -        geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;

                   -        onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

12.7   Het bepaalde in de leden 2 t/m 6 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van koper op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. 

Artikel 13: Overdracht en verpanding

Koper kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Dit beding heeft eveneens goederenrechtelijke werking.

Artikel 14: Klachtplicht 

14.1   Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij verkoper heeft geklaagd.

14.2   Koper moet klachten over de juistheid van een factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij verkoper hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet koper uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

14.3   Eventuele rechtsvorderingen van koper dienen, op straffe van verval van alle rechten, uiterlijk één jaar nadat koper daarover tijdig bij verkoper heeft geklaagd, aanhangig te zijn gemaakt.

Artikel 15: Niet afgenomen zaken

15.1   Koper dient kosteloos alle medewerking te verlenen teneinde verkoper tot aflevering van de zaak of zaken die onderwerp van de overeenkomst zijn in staat te stellen.

15.2 Koper is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken op de overeengekomen plaats af te nemen.

15.3   Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van koper opgeslagen. Koper kan de betaling van de kosten van opslag niet opschorten, omdat de aflevering nog niet heeft plaatsgehad.

15.4   Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is koper aan verkoper een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 16: Betaling 

16.1   Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van verkoper of op een door verkoper aan te wijzen rekening.

16.2   Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen dertig dagen na factuurdatum.

16.3   Als koper zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van verkoper om inbetalinggeving.

16.4   Het recht van koper om zijn vorderingen op verkoper te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van verkoper.

16.5   Ongeacht of verkoper de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat koper uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

          a.       een betalingstermijn is overschreden;

          b.       het faillissement of de surseance van betaling van koper is aangevraagd;

          c.       beslag op zaken of vorderingen van koper wordt gelegd;

          d.       koper (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

          e.       koper (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden;

          f.       koper ook na schriftelijke aanmaning, waarbij hem een redelijke termijn is gesteld voor nakoming, niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit artikel 15 voldoet.

16.6   Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is koper direct rente aan verkoper verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

16.7   Verkoper is bevoegd zijn schulden aan koper te verrekenen met vorderingen van aan verkoper gelieerde ondernemingen op koper. Daarnaast is verkoper bevoegd zijn vorderingen op koper te verrekenen met schulden van aan verkoper gelieerde ondernemingen aan koper. Verder is verkoper bevoegd zijn schulden aan koper te verrekenen met vorderingen op aan koper gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.

16.8   Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is koper aan verkoper alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 150,-.

          Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

          over de eerste € 3.000,-                                  15%

          over het meerdere tot € 6.000,-              10%

          over het meerdere tot € 15.000,-              8%

          over het meerdere tot € 60.000,-              5%

          over het meerdere vanaf € 60.000,-                   3%

          De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande  berekening volgt.

16.9   Als verkoper in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van koper.

Artikel 17: Zekerheden

17.1   Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is koper verplicht op eerste verzoek van verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Verkoper heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op koper te verhalen.

17.2   Verkoper blijft eigenaar van geleverde zaken zolang koper:

          a.       niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;

          b.       vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

17.3   Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Daarnaast is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken afgezonderd en herkenbaar als zijnde het eigendom van verkoper te bewaren alsmede voor zijn rekening te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s, zoals maar niet beperkt tot verlies, verduistering, vermissing, diefstal, vervreemding, beschadiging en geheel of gedeeltelijk tenietgaan. 

17.4   Nadat verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Koper zal daartoe alle medewerking verlenen. 

17.5   Verkoper heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op koper heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 18: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

18.1   Verkoper is gerechtigd de overeenkomst met koper met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen, indien:

          a.  een situatie als bedoeld in artikel 16 lid 5 onder a tot en met f zich voordoet;

          a.       koper ook na schriftelijke aanmaning, waarbij hem een redelijke termijn is gesteld voor nakoming niet aan één of meer van zijn verplichtingen voldoet;

          b.       de eigendoms- of managementstructuur van koper wezenlijke veranderingen ondergaat;

          c.       verkoper redelijkerwijs vermoedt dat de zaken direct of indirect bestemd zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN- of EU-regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, zonder dat daarvoor van een daartoe bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen.

18.2   Koper heeft bij beëindiging van de overeenkomst als in lid 1 van dit artikel bedoeld geen recht op enige schadevergoeding van verkoper.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1   Het Nederlandse recht is van toepassing. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

19.2   Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verkoper neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Verkoper mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

19.3   Indien deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.