Disclaimer

De informatie op deze website (waaronder ook de webshop valt) is algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Kloeckner Metals Netherlands staat niet in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Kloeckner Metals Netherlands is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat als gevolg van (het gebruik van) informatie op deze website. Alle offertes en aanbiedingen, brochures en teksten binden Kloeckner Metals Netherlands niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het aanvragen van een offerte.

Kloeckner Metals Netherlands staat niet in voor de beschikbaarheid, veiligheid, afwezigheid van virussen en andere malware op deze website. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico.

De verbinding voor het versturen van e-mails of formulieren naar Kloeckner Metals Netherlands is niet beveiligd en geschiedt op eigen risico. Informatie die aan Kloeckner Metals Netherlands wordt toegezonden (per mail of via welk communicatiemiddel dan ook) wordt als niet vertrouwelijk beschouwd. Kloeckner Metals Netherlands is niet aansprakelijk voor gebreken in de beveiliging van deze website of de daarop genoemde mailadressen.

Kloeckner Metals Netherlands is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar verwezen wordt.

Deze website is auteursrechtelijke beschermd. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Kloeckner Metals Netherlands deze website of onderdelen daarvan te verveelvoudigen. Verveelvoudiging waarvoor Kloeckner Metals Netherlands schriftelijk toestemming heeft gegeven, dient vergezeld te gaan van een deugdelijke bronvermelding. De intellectuele eigendomsrechten op de producten die Kloeckner Metals Netherlands aanbiedt en levert, blijven berusten bij Kloeckner Metals Netherlands of haar licentiegevers.

Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Kloeckner Metals Netherlands een bestelling heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

Als Kloeckner Metals Netherlands de gebruiker door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang heeft gegeven tot haar webshop is koper verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van deze codes. Gebruiker garandeert dat bestellingen die met gebruikmaking van de door Kloeckner Metals Netherlands verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord zijn gedaan, worden gedaan door personen die daartoe bevoegd zijn en gerechtigd zijn namens gebruiker overeenkomsten te sluiten. Bij misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord door gebruiker of derden is Kloeckner Metals Netherlands gerechtigd de toegang tot de webshop in te trekken. Gebruiker is aansprakelijk voor de schade die Kloeckner Metals Netherlands ten gevolge van eventueel misbruik lijdt.

Kloeckner Metals Netherlands is te allen tijde gerechtigd zonder opgave van redenen de gebruikersnaam en het wachtwoord in te trekken en gebruiker de toegang tot de webshop te ontzeggen. Ook behoudt Kloeckner Metals Netherlands zich het recht voor om haar dienstverlening te allen tijde te beëindigen. Kloeckner Metals Netherlands is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die gebruiker lijdt ten gevolge van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website. Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem ingezette communicatiemiddelen bij het plaatsen van een bestelling. Eventuele storingen of verminking van de verzonden boodschap zijn voor risico van gebruiker.

Een door Kloeckner Metals Netherlands aangegeven afleveringstermijn is slechts indicatief; aan dergelijke termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijding van de afleveringstermijn geldt niet als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en kan niet leiden tot enig recht op schadevergoeding, ontbinding, opschorting e.d. ten gunste van koper.